उद्देश्य

जिल्ला वन कार्यालयका मूलभूत उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम छन्:

जिल्लाको सम्पुर्ण सरकारी वनको संरक्षण एवं सम्बर्धन गरी गराई तिनको समुचित सदुपयोगको ब्यवस्था गर्ने ।
नेपाल सरकारका वनसंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
जिल्ला स्तरिय वन विकास कार्यमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने ।
प्रचलित ऐन, नियम र नीति अनुसार सम्भाव्य सामुदायिक, कबुलियती, संरक्षित, तथा धार्मिक वन क्षेत्रहरुको पहिचान, विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने ।
जिल्लामा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने
जिल्लामा नीजि वनको विकास एवं बिस्तार गर्न आवश्यक सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ।
जिल्लास्तरिय पन्चवर्षिय एवं वार्षिक योजना तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि बिभागमा पेश गर्ने ।
जिल्लास्तरिय सरकारी, स्थानिय निकाय र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वय बिस्तार गरी स्थानियस्तरका वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने ।
जिल्लामा संचालित वन विकास कार्यक्रमको प्रगती बिबरणको साथै अनुगमन प्रतिवेदन वन बिभाग , क्षेत्रिय वन निर्दशनालय, अन्य सम्वन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने गराउने ।