स्वच्छ वातावरण मेरो जिम्मेवारी, वर्तमान र भविष्य दुबै बराबरी । सुरक्षित भविष्यको लागि रुखविरुवा लगाऔं, वन जंगल जोगाऔं ।।

स्वच्छ वातावरण मेरो जिम्मेवारी, वर्तमान र भविष्य दुबै बराबरी । सुरक्षित भविष्यको लागि रुखविरुवा लगाऔं, वन जंगल जोगाऔं ।।