कार्यक्षेत्र

जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रः

  • वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि नेपाल सरकारका ऐन, नियम नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।
  • वन संरक्षण एवं सम्बर्धन सम्बन्धि ऐन, नियम र नीति तर्जुमा संशोधन परिमार्जन गर्न वन विभागलाई सहयोग गर्ने ।
  • जिल्लास्तरिय वन विकास सम्बन्धि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरी अन्य सरोकारवालासंग समन्वय बिस्तार गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • नीजि वन विकास एवं व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालालाई आवश्यक प्राविधिक सुझाव सल्लाह दिने ।
  • वन व्यवस्थापन, बृक्षारोपण, जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि जानकारी सर्व साधारणलाई उपलव्ध गराई वन व्यवस्थापन कार्यमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने ।
  • दिगो वन व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी विभागमा पेश गर्ने र स्वीकृत भइ आएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।