प्रकाशन

निजि-वन-सम्बन्धि-सहयोगी-सामग्री.-गुल्मी_२०७२

दैवी प्रकाेप व्यवस्थापन समिति बैठक गुल्मी

वन ऐन, २०४९

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (पहिलो संशोधन २०७२)

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

नेपाल राजपत्र (काठ दाउराको मुल्यदर २०६८)

वनको साझेदारी व्यवस्थापन दिग्दर्शन, २०६४

सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०६५

सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन (परिमार्जित), २०६१

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२_०७३

सामुदायिक वनहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७२_०७३

वन डढेलो व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७२_०७३

खोटो संकलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

सामुदायिक वनमा काठ दाउरा संकलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१ (महत्वपूर्ण जानकारी)

अम्रिसो व्रोसर