नागरिक वडापत्र

क्र.स.कामको विवरणपेश गर्नुपर्ने कागजातहरुकार्य सम्पादनको प्रकृयालाग्ने समयलाग्ने दस्तुरकार्य सम्पादन गर्ने शाखासमयमा कार्य सम्पन्न नभए गुनासो सुन्ने अधिकारी
१.सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूह दर्ताउपभाेक्ता समूहले तयार पारेकाे विधान, साधारण सभाकाे निर्णय, ताेकिएकाे ढाँचामा दरखास्तसब—डिभिजन वन कार्यालयबाट आवश्यक प्राविधिक सहयाेग प्रदान गरिने१५ दिननिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत
२.सामुदायिक वन कार्ययाेजना तयारीसमूहकाे मान निवदेनसामुदायिक वनकाे रूपमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सव—डिभिजन कार्यालयमा पत्राचार गरिनेवन क्षेत्रकाे आधारमानिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत
३.सामुदायिक वन दर्ता तथा वन हस्तान्तरणासव—डिभिजन कार्यालयकाे प्राविधिक सहयाेगमा समूहले तयार पारेकाे कार्ययाेजना, साधारणा सभाबाट अनुमाेदन भएकाे निर्णाय, सव—डिभिजन वन कार्यालयकाे सिफारिस कार्ययाेजना अध्ययन एवं स्थलगत निरिक्षण३० दिननिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत
४.सामुदायिक वनकाे टाँचा दर्तासमूहकाे निर्णय सहितकाे पत्र र टाँचारेकर्ड रितपूर्वककाे भए टाँचा दर्ता गरिने३ दिननिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत
५.निजी आवादीको वन पैदावार ओसार पसारज.ध. प्रमाण पूर्जाकाे प्रतिलिपी, चालु आ.व. काे तिराे तिरेकाे रसिद, व्लु प्रिन्ट नापी नक्सा, न. पा. / गा.पा. काे सिफारिस सहितका निवेदनस्थलगत जाँचबुझ, कटान आदेश, कटान पश्चात लगत पेश भएपछि नियमानुसार विर्माका गरी छाेडपूर्जी दिइने१५ दिनरू १०/- काे टिकट, राजश्व मूल्यकाे १३% मु.अ. करव्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृत
६.विरूवा वितरणा ( नर्सरीमा माैज्दात अनुसार ) ५० वटा भन्दा कम विरूवाकाे हकमा माग निवेदन अनुसार र साे भन्दा बढी विरूवा आवश्यक भएमा ज.घ. प्र. पुर्जा / नक्शा / तिराे तिरेकाे रसिद औचित्यताको आधारमा माैज्दात विरूवाकाे जात / परिमाणा उपलब्ध गराउनेसाेही दिननिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत
७.वन पैदावारमा आधारित उद्याेगकाे दुरी प्रमाणितज.ध. प्रमाणपुर्जाकाे प्रतिलिपी, तिराे तिरेकाे रसिद, जग्गाकाे नक्शा, घरेलु तथा साना उद्याेग कार्यालयकाे पत्रदुरी निर्धारण समितिबाट स्थलगत जाँचबुझ गरिने५ दिननिःशुल्कयाेजनाडिभिजन वन अधिकृत